• Anasayfa
  • Çocukluk Çağı Beyin ve Spinal Kord Tümörleri
  • Çocuklarda Beyin ve Spinal Kord Tümör Tipleri

Çocuklarda Beyin ve Spinal Kord Tümör Tipleri

Beyin veya spinal kordda herhangi bir doku veya hücre çeşidinden tümör oluşabilir. Bazı tümörler farklı hücre tiplerinden oluşurlar. Santral sinir sisteminin değişik bölgelerindeki tümörlerin değişik tedavileri ve değişik prognozları vardır. Çocukluktaki beyin tümörleri genelde beynin alt bölümlerinde oluşur. Örneğin; serebellum ve beyin sapı gibi. Büyüklerde ise daha çok beynin üst bölümlerinde görülür. Fakat bazı çocukluk tömürleri de beynin üst bölümlerinde yer alabilirler.

Gliomlar: Gliomlar, spesifik bir tümör çeşidi değildir. Gliom glial hücrelerde başlayan bir grup tümöre verilen genel bir terimdir. Bazı tümörler gliom olarak nitelendirilebilirler. Bunların arasında glioblastom, glioblastoma multiform diye de bilinen, anaplastik astrositom, oligodendrogliom, ependimom, beyin kökü gliomu ve optik gliom sayılabilir. Çoğu çocukluk çağının beyin ve spinal kord tümörü gliomdur.

Astrositom: Beyinde başlayan çoğu tümör astrosit denilen hücrelerden köken alır. Bunlar da bir tür glial hücredir. Bu tümörler astrositom olarak nitelendirilirler. Çoğu astrositomlar geniş biçimde yayılabilir veya normal beyin dokusu ile birbirine karışabilir. Bu da bunların cerrahi olarak alınmalarını çok güçleştirir. Bunlar bazen beyin omurilik sıvısı yoluyla da yayılabilirler. Bunların beyin veya spinal kord dışına yayılmaları çok nadirdir. Astrositomlar genelde yüksek grade’li, orta grade’li veya düşük grade’li olarak klasifiye edilirler. Bu mikroskopta hücrelerin nasıl görüntüğü ile ilintilidir.

Orta veya yüksek grade’li astrositomlar: Bunlar genelde çabuk büyürler ve normal beyin dokusuna yayılırlar. En yüksek grade’li astrositom glioblastom veya glioblastoma multiform olarak bilinir ve en hızlı büyüyen tümördür. Anaplastik astrositomlar da aynı zamanda bu gruptadırlar.

Düşük grade’li astrositomlar: Bu tümörler yavaş büyürler ve çocuklukta en sık görülen tümörlerdir. Bazı özel tipleri noninfiltratif astrositom olarak bilinir. Örneğin; çok yavaş büyür ve çevre dokulara uzanmaz. Sonuç olarak bunların prognozu genelde iyidir.

Pilositik astrositom: Yavaş büyüyen ve çevre dokulara çok nadir yayılım gösteren tümörlerdir. En çok serebellumda yer alırlar. Fakat aynı zamanda optik sinirde, hipotalamusta, beyin sapında ve diğer bölgelerde bulunabilirler. Bunlar da çocukluk çağı tümörlerinin 1/5’ini oluştururlar.

Subependimal dev hücreli astrositom: Ventriküllerde yer alır. Bunlarda yavaş büyüyen ve çevre dokulara nadiren infiltrasyon oluşturan tümörlerdir. Bunlar çoğu zaman tuberoskleroz da denen kalıtsal bir hastalık ile irintilidir. Aynı zamanda epilepsi ,mental retardasyon , deri ve böbrek tümörleri de bulunabilir.

Diffüz astrositom: Diffüz astrositom da yavaş büyüyen tümörlerdir. Bununla birlikte bunlar komşu dokuları infiltre edebilirler. Bu da bunların cerrahi olarak alınmalarını çok güçleştirir. Bu tümörler düşük grade’li olarak düşünülmekle birlikte zamanla daha agresif ve çabuk büyüyebilen hale de gelebilirler.

Optik gliomlar: Düşük grade’li astrositomlardır. Bunlar optik sinirlerden köken alırlar (gözlerden beyne giden sinirlerde). Bunlar da çoğu zaman nörofibromatozis tip I denen kalıtsal bir hastalık ile ilintilidir. Bu tümörler nadiren ölüme neden olabilir. Bununla birlikte görme kaybına ve komşu beyin dokusunda hasara yol açabilir.

Oligodendrogliomlar: Bu tümörler oligodendrosit olarak adlandırılan beynin glial hücrelerinden köken alırlar. Genelde bu tümörler yavaş büyürler, fakat astrositomlar gibi komşu beyin dokusuna zarar verebilirler ve operasyon sonucu ile tamamen almak mümkün olmayabilir. Oligodendrogliomlar, serebrospinal sıvı yolları boyunca nadir olarak yayılırlar. Beyin veya spinal kord dışına yayılımları da çok nadirdir. Çocukluk çağı tümörlerinin yaklaşık % 2’si oligodendrogliomdur. Astrositomlar gibi zamanla daha agresif hale gelebilirler.

Ependimomlar: Çocukluk çağı tümörlerinin yaklaşık % 5’i ependimomdur. Bu tümörler ventrikülleri ve spinal kordun santral kanalını kaplayan ependimal hücrelerden köken alırlar. Düşük grade’li yavaş büyüyen tümörden anaplastik ependimom olarak adlandırılan yüksek grade’lilere kadar değişen bir yelpazede izlenebilirler. Ependimomlar serebrospinal sıvı boyunca yayılım gösterebilirler. Fakat beyin veya spinal kord dışına çıkmazlar. Bu tümörler serebrospinal sıvıyı bloke ederek ventriküllerde genişlemeye neden olabilirler. Bu durum hidrosefali olarak adlandırılır. Astrositom veya oligodendrogliomların tersine ependimomlar normal beyin dokusuna doğru büyümezler. Sonuç olarak bazı ependimomlar (hepsi değil) alınıp iyileştirilebilir. Fakat serebrospinal sıvı ve ependimal yüzeyler boyunca yayılım gösterdikleri için bazen bunları tedavi etmek güç olabilir. Tedavi şansı en yüksek tümör spinal kord ependimomlarında izlenir. Faket tedavi sonrasında bazen sinir hasarına bağlı yan etkiler oluşabilir.

Mikst gliomlar: Bu tümörlerde birden fazla hücre tipi vardır. Örneğin; Oligoastrositomlar hem oligodendriogliomlar, hem de astrositomlar gibi hücre tipleri barındırır. Tedavi tümörü en hızlı büyüyen komponentine yönelik olarak yapılır.

Beyin sapı gliomları: Bu terim tümörün başladığı hücre tipinden ziyade tümörün lokasyonunu belirtir. Bu tümörler beyin sapında oluşurlar. Beyin sapı gliomlarının küçük bir miktarı çok net sınırlarla oluşur (bunlar fokal beyin sapı gliomları olarak adlandırılır). Daha sık olarak fokal bir tümör olmakla kalmayıp beyin sapına doğru diffüz olarak yayılırlar. Bu tümörler çoğunlukla ponsta başlarlar. Burada da bunlara diffüz intrinsik pontin gliomu denir. Çocukluk çağı tümörlerinin %10 - %20’si beyin sapı gliomlarıdır. Bu tümörlerin neredeyse hemen hemen hepsi bir tür astrositomdur.

Primitif nöroektodermal tümörler (PNET): Bu tümörler primitif (olgunlaşmamış) santral sinir sistemi hücrelerinde oluşurlar (nöroektodermal hücrelerden). Çocukluk çağı tümörlerinin yaklaşık 1/5’i bu tiptir. Çocuklarda erken dönemde daha yaygındır. Erişkinlerde nadir görülür. Pinetler çabuk büyümeye eğilimlidirler ve genelde serebrospinal sıvı yolları boyunca yayılım gösterirler. Bu tümörler bazen bulundukları yerlere göre değişik adlar alırlar.

Medulloblastoma: Serebellumda oluşan PNET lere medulloblastom denir. Çocukluk çağı beyin tümörlerinin yaklaşık % 15’imedullablastomdur. Bu tümörler çoğu zaman efektif olarak tedavi edilebilirler ve bunların prognozu beynin diğer bölümlerinde bulunanlara oranla daha iyidir.

Pineoblastoma: Pineal glandda oluşan PNET lere pineoblastoma denir. Medulloblastom ile karşılaştırıldığında bu tümörleri tedavi etmek genelde daha zordur.

Kraniofarengiomlar: Bu yavaş büyüyen tümörler pituiter bezin üstünde beynin altında yer alır. Pituiter glanda ve hipotalamusa bası yapıp hormon problemlerine neden olabilirler. Optik sinire yakın oluştuklarından aynı zamanda görme problemi de yaratabilirler. Onun için çocuğun görmesini veya hormon dengesini bozmadan bu tümörleri tamamiyle almak güç olabilir.

Çocuklarda ve genç erişkinlerde (nadiren daha yaşlı erişkinlerde) oluşan hem glial, hem de nöronal hücre komponentleri bulunan hücrelere “mikst glial ve nöronal tümörler” denir. Bunların prognozları genelde daha iyidir.

Pleomorfik ksantoastrositoma (PXA) ve Disembryoblastik nöroepitelyal tümörler (DNET): Mikroskop altında bakıltığında bunların çabuk büyüyecekmiş gibi görünmekle birlikte genelde benign olarak nitelendirilirler ve sadece cerrahi bunları tedavi etmek için yeterli olabilir.

Ganglioglioma: Hem olgunlaşmış nöronlar hem de glial hücreler içeren bir tümördür. Çoğu cerrahi olarak alınabilirler veya cerrahi ile birlikte kombine edilmiş radyasyon tedavisi yeterli olur.

Koroid pleksus tümörleri: Bunadir görülen tümörler koroid pleksusta başlarlar. Koroid pleksuslarda beyin içerisindeki ventriküllerde yer alırlar. Çoğu benigndir (koroid pleksus papillomu). Bunlar cerrahi olarak tedavi edilebilirler. Buna karşın bazıları da maligndir. Koroid pleksus karsinomları gibi.

Schwannomlar: Bu tip tümörler sinir hücreleri ve diğer hücreleri saran ve izolasyonunu sağlayan schwann hücrelerinden köken alırlar. Schwannomlar genelde benign tümörlerdir. Bunlar serebellum yakınında oluşan beyin kranial sinirden oluştuğu zaman vestibüler schwannom veya akustik nöronom adını alırlar. Bunlar aynı zamanda spinal kordu terk eden spinal sinirlerde oluşabilirler. Bu durumda da spinal kordda bası oluşturabilirler. Sonuç olarak güçsüzlük, duyu kaybı, idrar ve barsak problemleri yaratabilirler. Bu tümörler de çocuklarda seyrektir. Bir çocukta schwannom tespit edilirse özellikle bu tümörler başın her iki tarafında da bulunursa çocukta nörofibromatozis tip II denen kalıtsal bir hastalığı araştırmak gerekir.

Beyinde veya Beyne Komşu Diğer Tümörler

Meningiomlar: Bu tümörler meninkslerde başlar. Meninksler beyni veya spinal kordu saran doku katmanlarıdır. Meningiomlar beyne veya spinal korda bası yaparak semptom oluştururlar. Bunlar erişkinler ile karşılaştırıldığında çocuklarda seyrek görülür. Meningiomlar hemen hemen her zaman benigndir ve genelde cerrahi tedavi yeterli olur. Buna karşın bazıları yaşamsal yapılara çok yakın yerleştiği için sadece cerrahi tedavi yeterli olmaz. Meningiomlar mikroskop altında nasıl görüldüklerine bağlı olarak bir sınıflamaya tabiidirler. Grade I tümörler normal hücreler gibi görünürler. Bunlar yaklaşık % 80-90 oranındadır. Grade II’de atipik meningiomlarda hücreler hafifçe anormal olarak izlenirler. Grade III anaplastik meningiomlarda ise en anormal hücreler bunda görülür. Tümörlerde yaklaşık tüm meningiomların % 1-3’ünü oluştururlar.  Yüksek grade’li meningiomlar tedavi sonrası nüks edebilirler ve bazı grade III meningiomlar vücudun diğer taraflarına yayılabilirler.

Kordomalar: Bu tümörler beyin tabanındaki kemikten veya omurganın alt bölümünden köken alırlar. Bu tümörden santral sinir sisteminde başlamazlar. Fakat sinir sistemine bası yaparak zarar verebilirler. Kordomalar tamamen alınmazsa, tedavi sonrasında tekrar büyüyebilirler ve daha çok zarar verebilirler. Bunlar genelde diğer organlara yayılım oluşturmazlar. Kordomalar erişkinlerde çocuklara nazaran daha fazladır.

Germ hücreli tümörler: Bu tümörler üreme hücrelerinden köken alırlar. Bunlar normalde kadınlarda yumurta, erkeklerde sperm oluşturan hücrelerdir. Empriyo ve fetusun normal gelişiminde Germ hücreleri yumurtalıklara veya testislere ulaşır ve yumurtaya veya sperm hücresine dönüşür. Bununla birlikte bazen bazı birkaç küçük Germ hücresi beklendiği gibi hareket etmeyip, beklenmedik lokasyonlarda (örneğin; beyinde) sonlanabilir. Burada daha sonra Germ hücreli tümörlere dönüşebilirler yumurtalıklarda veya testislerde bulunan hücreler gibi.

Sinir sisteminin Germ hücreli tümörleri genelde çocuklarda oluşur. En çok da pineal glandda veya pituiter gland üstünde görülürler. Bu tümörlere bazen biyopsi yapılmadan bile teşhis konulabilir. Santral serebrospinal sıvı veya kandaki bazı kimyasalları ölçerek tanı konabilir. Sinir sisteminin Germ hücreli tümörlerin en sık rastlananı Germinomdur. Diğer tümörler koryokarsinom, embriyonel karsinom, teratom, endotermal sinüs tümörleridir.

Nöroblastomlar: Bu sinir hücresi tümörleri çocuklarda 3. en sık rastlanan tümörlerdir. Nöroblastomlar beyin veya spinal kordda nadir olarak oluşurlar. En çok karın içi veya göğüste rastlanır. Bu tip kanser doğduktan sonraki birkaç yıl içerisinde görülür.

Lenfoma: Bu hücre lenfosit denen hücrelerden oluşan kanserlere denir. Lenfositler de bağışıklık sisteminin en önemli hücre tiplerinden biridir. Çoğu lenfoma vücudun diğer organlarında görülür. Fakat bazıları da santral sinir sisteminde izlenebilir. Santral sinir sistemi lenfomaları çocukluk çağında nadir görülür.

Pituiter tümörler: Pituiter glandda (pitutier bezde) görülen tümörler nerdeyse hemen hemen her zaman benigndir (). Fakat bunlar hala çeşitli problemlere neden olabilirler ne kadar hızlı büyüdüklerinei ve çevre dokulara ne kadar bası oluşturduklarına bağlı olarak. Bazen de bazı hormonların miktarını artırabilirler.

Bazen beyne vücudun diğer bölümlerinden yayılan kanserler, bazen beyin tümörleri beyinde oluşmaktan ziyade vücudun diğer taraflarında yayılım göstermiş tümörlere bağlı olabilir (metastaz). Vücudun diğer organlarında başlayan ve beyne yayılan tümörlere metastatik veya ikincil beyin tümörü denir. Bu önemlidir. Çünkü metastatik ve primer beyin tümörleri genelde değişik yöntemlerle tedavi edilir. Çocuklarda metastatik beyin tümörleri primer tümör ile karşılaştırıldığında oldukça az görülür. Çocukluk çağı lösemileri bazen serebrospinal sıvı boyunca beyne veya spinal korda yayılım gösterebilir. Bu olduğunda hala lösemi denir. Serebrospinal sıvıdaki kanser hücreleri lösemi hücreleridir. Bunun için doktorlar lösemi tedavisinden kullandıkları ilaçları veya tedaviyi kullanırlar.

Spektromar

A. Fişekhane Cad. No:60A-1
Bakırköy 34410
İstanbul / Türkiye

Spektromar

T. +90 (212) 570 72 85
F. +90 (212) 543 91 13

TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI


Bireysel Test Sonuçları
Kurumsal İşlemler

Apertura de cuenta bet365.es